𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐉𝐢 𝐇𝐨𝐨 
#𝐎𝐡 𝐈𝐧 𝐇𝐲𝐞 
#𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧 Films, Drama Korea, Kim Go Eun, Drama, Korea, Film, Park, Poverty, Women