Northern Italian details;

Northern Italian details;

Northern Italian details;

Northern Italian details;

Sang Trọng, Project 3, Fountain, Geometry, Architecture, Water Fountains

Fountains | Portfolio | Architectural Stone Elements

Fountains | Portfolio | Architectural Stone Elements

Spanish 18th & 19th century Architectural Sketches &c.: Planta y alzado de la Fuente de Apolo (Isidro Velázquez) (Iberia)

Planta y alzado de la Fuente de Apolo Plan and elevation of the Fountain of Apollo

Spanish 18th & 19th century Architectural Sketches &c.: Alzado de la Fuente de Venus Elevation of the Fountain of Venus

Spanish & century Architectural Sketches &c.: Alzado de la Fuente de Venus Elevation of the Fountain of Venus

Northern Italian details;

Northern Italian details;

Spanish 18th & 19th century Architectural Sketches &c.: Alzado de la Fuente de Hércules y Anteo Elevation of the Fountain of Hercules and Antaeus* (*Antaeus, in Greek mythology: giant son of Poseidon and Gaia)

Spanish & century Architectural Sketches &c.: Alzado de la Fuente de Hércules y Anteo Elevation of the Fountain of Hercules and Antaeus* (*Antaeus, in Greek mythology: giant son of Poseidon and Gaia)

Pinterest
Search