Vera Zhem

Vera Zhem

I'm a singer of blues-rock music.