Pinterest
Pavel Bazhov illustration print The Malachite by SovietPostcards

Pavel Bazhov illustration print, The Malachite Casket, The Mistress of the Copper Mountain, Vintage Soviet Postcard (1989), artist V Nazaruk

Pavel Bazhov illustration print, The Malachite Casket, The Mistress of the Copper Mountain, Vintage Soviet Postcard artist V Nazaruk

Russian court dress. Illustration by V. Nazaruk for "The Malachite Box", Russian…

Pavel Bazhov illustration print, The Malachite Casket, The Mistress of the Copper Mountain, Vintage Soviet Postcard artist V Nazaruk

sharingsuns: “Mistress of the Copper Mountain” ... - Old Samovar

sharingsuns: ““Mistress of the Copper Mountain” Tales of Pavel Bazhov illustrated by Vyacheslav Nazaruk ”

Из набора открыток "Сказы П.Бажова" Художник В.Назарук 1983 П. Бажов. «Медной горы хозяйка»

Pavel Bazhov illustration print, The Malachite Casket, The Mistress of the Copper Mountain, Vintage Soviet Postcard artist V Nazaruk