Prince Oleg and Igor by Ilya Glazunov, 1972.

Prince Oleg and Igor by Ilya Glazunov,

Princess Eudoxia in the Temple by Ilya Glazunov, from the cycle The Kulikovo Field, 1980.

Princess Eudoxia in the Temple by Ilya Glazunov, from the cycle The Kulikovo Field,

Prince Igor' by Ilya Glazunov. 2008.

Prince Igor' by Ilya Glazunov.

Sergius of Radonezh by Ilya Glazunov, 1990.

Sergius of Radonezh by Ilya Glazunov,

Russian Beauty by Ilya Glazunov, 1968.

Russian Beauty by Ilya Glazunov,

Eve. Before the Battle of Kulikovo by Ilya Glazunov, from the cycle The Kulikovo Field, 2004.

Before the Battle of Kulikovo by Ilya Glazunov, from the cycle The Kulikovo Field,

Khan Mamai by Ilya Glazunov, from the cycle The Kulikovo Field, 1980.

Khan Mamai by Ilya Glazunov, from the cycle The Kulikovo Field,

Petersburg. The Neva Embankment by Ilya Glazunov, Set design for Tchaikovsky's opera The Queen of Spades, 1980.

The Neva Embankment by Ilya Glazunov, Set design for Tchaikovsky's opera The Queen of Spades,

Bonfires of October by Ilya Glazunov, 1986.

Bonfires of October by Ilya Glazunov,

The Duel by Ilya Glazunov, from the cycle The Kulikovo Field, 2004.

The Duel by Ilya Glazunov, from the cycle The Kulikovo Field,

Novodevichy Convent by Ilya Glazunov, 1999.

Novodevichy Convent by Ilya Glazunov,

Paradise Birds of Ancient Russia by Ilya Glazunov, 2010.

Paradise Birds of Ancient Russia by Ilya Glazunov,

Dense Forest by Ilya Glazunov, Set design for Rimsky-Korsakov's opera The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevroniya, 1983.

Dense Forest by Ilya Glazunov, Set design for Rimsky-Korsakov's opera The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevroniya,

Yaroslavna by Ilya Glazunov, 1986.

Yaroslavna by Ilya Glazunov,

Grandsons of Gostomysl: Rurik, Truvor, Sineus by Ilya Glazunov, from the tiyptych Grandsons of Gostomysl, 1986.

Grandsons of Gostomysl: Rurik, Truvor, Sineus by Ilya Glazunov, from the tiyptych Grandsons of Gostomysl, 1986

Pinterest
Search